bufete Staubach

DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL:


•  Contractació: bonificacions, subvencions
•  Modificació de les condicions laborals
•  Classificacions professionals
•  Extinció de la relació laboral: acomiadaments disciplinaris
•  Extinció per causes objectives
•  Acomiadaments col·lectius (expedient de regulació d’ocupació)
•   Sancions laborals
•   Prestacions en matèria de Seguretat Social: expedients administratius
•  Prestacions en matèria de Seguretat Social: expedients litigiosos
•  Prevenció en matèria de riscos laborals
•  Accidents laborals: recàrrec per prestacions
•  Processal laboral: tramitació i defensa de qualsevol tipus de demandes davant el TAMIB i els jutjats socials. Recursos davant el Tribunal Superior de Justícia, l’Audiència Nacional, el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional
•  Inspeccions de treball i Seguretat Social
•  Negociació col·lectiva: convenis col·lectius sectorials, convenis col·lectius d’empresa, pactes d’empresa
•  Conflictes col·lectius. Expedients de liquidació en matèria de Seguretat Social
•  Impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa i sancions en l’ordre social i en matèria de seguretat social derivades d’actuacions de la inspecció de treball i de la seguretat social
•  Relacions laborals especials
•  Alta direcció

Els especialistes:


Santiago Varón

ASSESSOR TRIBUTARI

varon@bufetestaubach.com

Xisco López Hinojosa

Advocat

lopez@bufetestaubach.com

Rafael Moll

Advocat

moll@bufetestaubach.com

Contacta con nosotros:

TEL: (+34) 971 227 727
info@bufetestaubach.com
    addlikebutton.net