bufete Staubach

DRET TRIBUTARI:


•   Procediments de gestió, inspecció i recaptació tributària
•   Procediments sancionadors en matèria tributària i expedients de delicte fiscal
•   Reclamacions i recursos davant òrgans administratius i tribunals economicoadministratius i per la via contenciosa administrativa
•   Assistència en inspeccions tributàries
•   Assessorament i planificació fiscal en operacions de reestructuració empresarial, fusions i adquisicions
•   Planificació fiscal de grups de societats
•   Planificació fiscal dels processos successoris i de les donacions
•   Impost sobre la renda de les persones físiques
•   Impost sobre societats

Els especialistes:


Santiago Varón

ASSESSOR TRIBUTARI

varon@bufetestaubach.com

Contacta con nosotros:

TEL: (+34) 971 227 727
info@bufetestaubach.com
    addlikebutton.net