bufete Staubach

ASSESSORAMENT TRIBUTARI :


•   Elaboració i presentació davant les autoritats fiscals de declaracions tributàries
o  Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
o  Impost de societats
o  Impost sobre el valor afegit (IVA)
o  Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
o  Impost sobre successions i donacions
o  Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
o  Impost sobre la renda de no-residents
o  Declaracions censals
•   Assessorament especialitzat sobre operacions i transaccions amb implicacions tributàries
•   Optimización y planificación fiscal
•   Operacions de reestructuració empresarial
•   Assistència en inspeccions fiscals

Els especialistes:


Santiago Varón

Assessor tributari

varon@bufetestaubach.com

Contacta con nosotros:

TEL: (+34) 971 227 727
info@bufetestaubach.com
    addlikebutton.net